RIP Legend I’m listening to Schumann : Der arme Peter

RIP Legend
I’m listening to Schumann : Der arme Peter Op.53 No.3 : III “Der arme Peter wankt vorbei” by Peter Schreier – By d’Music